• Põhikiri

 • MTÜ CLUB RENAULT põhikiri

MITTETULUNDUSÜHING CLUB RENAULT põhikiri

ÜLDSÄTTED


1. Ühingu nimi on MITTETULUNDUSÜHING CLUB RENAULT (edaspidi: Ühing).
2. Ühingu asukoht on Pähkli 1, Tabasalu, 76901 Harku vald, Harjumaa.
3. Ühing on vabatahtlik, iseseisev ühiskondlik organisatsioon, mis ühendab oma liikmeid vaba initsiatiivi, ettevõttlikuse ja demokraatia alusel.
4. Ühing on juriidiline isik, kellel on õigus avada pangaarveid, omada pitsatit, lippu, embleeme jm. sümboolikat.
5. Ühingu majandusaasta on 1.jaanuarist 31 .detsembrini.
6. Ühing on asutatud määramata ajaks.
7. Ühing ühendab Eestis aktiivselt ühingu eesmärkidele kaasa aitavaid isikuid, klubisid, seltse ja ühendusi.
8. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ning otsustest ja käesolevast põhikirjast. Ühing teeb koostööd füüsiliste- ja juriidiliste isikutega Eesti Vabariigis ning teistes riikides.
9. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole ühingu põhitegevus. Ühingu tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.
10. Ühingul on oma sümboolika ja atribuutika ning tal on nende käsutamise ja kasutamise ainuõigus. Ühingu logo võib käsitleda kui kaubamärki. Selle igasugune ilma loata kasutamine on rangelt keelatud. Klubi sümboolika kasutamist kordineerib klubi juhatus.

TEGEVUSE EESMÄRGID JA TEGEVUS

 1. Ühingu tegevuse eesmärkideks on:
  1. Ühendada sarnaste huvidega inimesed ühtseks klubiks;
  2. Ühingu liikmete igakülgne abistamine nii Renaultiga seonduvalt, kui väljaspool;
  3. Tutvustada Renault ja Dacia erinevaid mudeleid ja edendada automarki nii Eestis kui ka mujal;
  4. Kontaktide loomine Renault huvilistega üle maailma;
  5. Ühingu liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine;
  6. Ühingu tegevuse kandepinna laiendamine ja seeläbi autokultuuri tõstmine Eestis;
 2. Eesmärkide täitmiseks Ühing:
  1. Koondab ja ühendab ühingu eesmärkidele kaasa aitavaid isikuid, klubisid, seltse ja ühendusi;
  2. Tegeleb aktiivset enese ja oma eesmärkide tutvustamise ja arengu toetamisega avalikkuses;
  3. Korraldab sportlikku tegevust, organiseerib võistluseid ja üritusi, osavõtte võistlustest, koostab edetabeleid, toetab Ühingu esindajaid ning nende valmistumist rahvusvahelisteks ning kohalikeks võistlusteks, töötab välja ning kehtestab võistluste juhendeid, korraldab huvilistele ja oma liikmetele tehnikaga seonduva tegevusealast välja- ja täiendõpet, hangib materjale, autasustab sportlasi ja Ühingu liikmeid ning toetajaid;
  4. Arendab koostööd teiste riikide samalaadsete ühingute ja organisatsioonidega, riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, ettevõtete ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal tegevuse edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;
  5. Viib tegevuse korraldamiseks vajalike vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi üritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi ning kogub vahendeid ühingu liikmetelt;

ÜHINGU LIIKMESKOND, LIIKMEMAKS

 1. Ühingu liikmeks võivad olla nii füüsilised.- kui ka juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt Ühingu tegevuses ning tasuvad regulaarset liikmemaksu.
  1. Liikmemaks tagab Ühingu liikmelisuse üheks kalendriaastaks. Liikmetasu tasutakse 1 (üks) kord kalendriaastas hilisemalt 28.02. Liikmemaks kehtestatakse Klubi üldkoosolekul. Klubiga liitumisel ennem 1. juulit tuleb tasuda terve aasta liikmemaks, alates 1. juulist liitumisel tasutakse 50% aastamaksust, mis tagab liikmelisuse Klubis kalendriaasta lõpuni. Klubi juhatusel on õigus teha erandeid liikmemaksu tasumise osas
  2. Liikmemaks on 300.00 krooni (20.00 EUR).
 2. Ühingu liikmetelt ja liikmeks astujatelt (liikmekandidaatidelt) eeldatavad tingimused:
  1. Liige või liikmekandidaat tunnistab käesolevat põhikirja ning Ühingu juhatust;
  2. Liikmel või liikmekandidaadil on tahe täita Ühingu eesmärke ning osaleda aktiivselt viimase tegevuses;
  3. Liige või liikmekandidaat on vähemalt 18 aastat vana;
 3. Ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada avaldus Ühingu juhatusele, kes vaatab avaldused läbi ja võtab vastuvõtu otsused vastu vähemalt kaks korda aastas. Isik, kes on Ühingu juhatusele esitanud liikmeksastumise avalduse, nimetatakse liikmekandidaadiks.
 4. Ühingu liikmete arvestust korraldab juhatus.
 5. Ühingu liikmel on õigus:
  1. Osaleda ja olla esindatud Ühingu üritustel ning tegevustes;
  2. Kasutada Ühingu poolt loodud soodustusi vastavalt Ühingus kehtestatud korrale;
  3. Osaleda hääleõiguslikuna üldkoosolekute töös. Valida ja olla valitud Ühingu juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organistesse. Esindada Ühingut selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
  4. Esitada arupärimisi ja ettepanekuid Ühingu valitavate organite tegevuse kohta ning saada Ühingu tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
  5. Kasutada vastavalt kehtestatud korrale Ühingu sümboolikat ja atribuutikat;
  6. Avaldada Ühingu juhatuse või juhatuse liikme suhtes umbusaldust;
  7. Ühingust välja astuda.
 6. Ühingu liige on kohustatud:
  1. Järgima Ühingu põhikirja ning teisi valitavate organite ja üldkogu poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
  2. Osalema aktiivselt Ühingu tegevuses ning tasuma õigeaegselt liikmemakse;
  3. Hoidma ja kaitsma Ühingu head nime, seisma Ühingu eesmärkide ja põhimõtete eest;
  4. Jälgima, et Ühingu sümboolikat ning nime ei kasutataks vääradel eesmärkidel;
  5. Kutsuma korrale isikud, kes viibides ühingu üritustel rikuvad EV-s kehtestatud seadusi ja teavitama kõigist sarnastest juhtumitest Ühingu juhatust.
 7. Ühingu toetajaliikmeks võivad olla füüsilised- ja juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa Ühingu eesmärkide elluviimisele. Ühingu ja toetajaliikmete vahelised suhted reguleeritakse omavaheliste lepingutega.
 8. Ühingu noorliikmeteks võivad olla 16-18. aastased isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt Ühingu tegevuses.
  1. Ühingu noorliikmetelt ja noorliikmeks astujatelt eeldatakse samasuguseid tingimusi liikmetega.
  2. Ühingu noorliikmetel on punktides 16.1, 16.2, 16.4, 16.5 ja 16.7 kehtestatud õigused ning punktis 17 toodud kohustused.
  3. Ühingu noorliikmed ei pea tasuma Ühingu liikmemaksu.
 9. Ühingu juhatusel on õigus nimetada Ühingu auliikmeid, kes ei ole kohustatud tasuma aastamaksu.
 10. Juhatus võib mõjuvatel põhjustel iga liikme isikliku avalduse alusel ühekordselt pikendada liikmemaksu tasumise tähtaega kuni ühe kalendrikuu võrra.
 11. Liikmelisust Ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda.
 12. Liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
  1. Ta ei täida Ühingu põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt Ühingu moraalselt või materiaalselt;
  2. Jätab süstemaatiliselt täitmata Ühingu valitud organite ning juhatuse poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
  3. On jätnud vastavalt kehtivale korrale tasumata Ühingu liikmemaksu.
 13. Ühingust välja arvatud liikmele tuleb tema Ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viie tööpäeva jooksul teatada, saates vastavasisulise elektronkirja väljaarvatava ühinguiliikme aadressile ja sellega loetakse teade kättesaaduks.
 14. Liikmelisuse lõppemisel liikmemakse ei tagastata, samuti ei tagastata isiku poolt tehtud rahalisi ja materiaalseid annetusi.

TEISTE TEGEVUSTE KULUD

 1. Ühing võib oma põhikirjaliste ülesannete täitmiseks omandada, võõrandada ja rentida kinnis-ja vallasvara, moodustada teenindus-ja tootmisüksusi, võtta laenu.
  1. Juhatus otsustab muu tegevuse eest tasumise korra ja tasu suuruse igal üksikul korral eraldi.

ÜHINGU JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE, ÜLDKOOSOLEK

 1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek. Üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus. Üldkoosolekul võivad hääleõiguslikult osaleda kõik Ühingu liikmed. Ühingu noorliikmetel hääleõigus puudub.
  1. Juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku üks kord aasts majandusaasta aruande kinnitamiseks kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka juhul, kui vastav nõue on esitatud vähemalt 3/4 Ühingu liikmete poolt. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 14 päeva. Kokkukutsumise teade peab sisaldama üldkoosoleku toimumise aega, kohta ja päevakorda.
 2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid Ühingu juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesolevas põhikirjas Ühingu juhatuse pädevusse. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
  1. Põhikirja muutmine ja ühingu eesmärkide muutmine;
  2. Majandusaasta aruande ja revidendi akti kinnitamine;
  3. Aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
  4. Ühingu juhatuse liikmete ning revidendi valimine;
  5. Ühingu juhatuse liikme ning revidendi taandamine;
  6. Ühingu ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustamine;
 3. Üldkoosolekut juhatab üks Juhatuse liikmetest või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja. Kui keegi üldkoosolekul osalevatest liikmetest nõuab salajast hääletamist, tuleb antud küsimuses otsus vastu võtta salajase hääletamise teel. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll.
 4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üks kolmandik liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata üldkoosolekul osalevate liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud juhul, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik Ühingu liikmed.
 5. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri.
 6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu hääleõiguslikest liikmetest. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik 8/10 Ühingu liikmete nõusolek. Ühingu liige ei või hääletada, kui Ühing otsustab temaga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
 7. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui sellel on esindatud 1/2 või enam Ühingu liikmetest eeldusel, et nad on tutvunud uue põhikirja projektiga. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.

ÜHINGU JUHATUS

 1. Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ühingut. Juhatusse kuulub kuni kolm liiget. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Kui juhatusse kuulub mitu liiget,valivad liikmed endi hulgast Ühingu esimehe.
 2. Juhatus valitakse 5 (viieks) aastaks.
 3. Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häälte arv.
 4. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste täitmata jätmise või võimetuse korral Ühingu tegevust juhtida või mõnel muul põhjusel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaja lõppemist isikliku avalduse alusel. Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekul juhatuse liikmete valimise korra alusel.
 5. Kui kogu Ühingu juhatus on otsustanud tagasi astuda, siis kutsutakse alates otsuse teatavaks tegemise päevast 14.-ne päeva jooksul kokku erakorraline üldkoosolek, millel valitakse uus juhatus.
 6. Valitud juhatusele antakse koheselt üle revideeritud Ühingu rahalised ja materiaalsed väärtused. Samas selgitatakse ka võimalike tekkinud rahaliste ja materjaalsete puudujääkide põhjused ja süüdlased ning tehakse otsused puudujääkide tagasitasumise korra suhtes.
 7. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandatele isikutele.
 8. Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist kui tehtud kulutused on dokumentaalselt tõestatud ja ainult väga erakorralistel juhtudel.
 9. Juhatus võtab vastu otsuseid Ühingu tegevuse juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuuluvad:
  1. Üldkoosoleku ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
  2. Liikmete ning noorliikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine ja Ühingu toetajaliikmetega lepingute sõlmimine;
  3. Ühingu tegevuskavade ja eelarve koostamine ning esitamine üldkoosolekule;
  4. Ühingu töögruppide ja institutsioonide koosseisude nimeline kinnitamine;
  5. Välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
  6. Sümboolika ja atribuutika kavandite ja statuutide kinnitamine;
  7. Ühingu võistluste ja ürituste kalendri, võistlusjuhendite ja eelarvete, koondvõistkondade, treenerite, kohtunike kinnitamine ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puutuvate üldküsimuste lahendamine;
  8. Lepingute sõlmimine ja volikirjade välja andmine;
  9. Üks kord aastas Ühingu põhikirja läbivaatamine ja vajadusel uuendamine.
 10. Juhatus on otsustusvõimeline, kui juhatuse koosolekul osaleb vähemalt 2 juhatuse liiget. Juhatuse liige ei saa osaleda hääletuses, kui otsustatakse temaga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Ühingu poolt.
 11. Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult. Juhatuse otsused võetakse vastu hääletamise teel lihthäälteenamusega.

ÜHINGU REVIDENT/AUDIITOR

 1. Ühingu majandustegevuse kontrollimiseks määratakse üldkoosoleku poolt revident/auditor 5 (viieks) aastaks.
 2. Revidendi/audiitori pädevusse kuulub:
  1. Majandusaasta aruande õigsuse kontrollimine;
  2. Raamatupidamisalase tegevuse jälgimine ka kontrollimine;
  3. Ühingu liikmete arvestuse õigsuse kontrollimine. Kontrolli tulemuste kohta koostab revident/auditor kirjaliku aruande ning esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.

ÜHINGU VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS

 1. Ühingu rahalised ja materiaalsed vahendid moodustuvad:
  1. Liikmemaksudest;
  2. Füüsiliste- ja juriidiliste isikute annetustest;
  3. Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustelt, sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest.
  4. Ühingu laekumiste eest soetatud atribuutika ja teised esemelised vahendid.
 2. Ühingu vahendid ja vara kuuluvad Ühingule ning neid kasutatakse ja käsutatakse Ühingu eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.
 3. Majandusaasta lõppedes koostab Ühingu juhatus raamatupidamise aastaaaruande ja tegevusaruande koos nõutavate lisadega Raamatupidamise seaduses sätestatud korras ja esitab selle kinnitamiseks Ühingu üldkoosolekule.
 4. Üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE

 1. Ühingu tegevus lõpetatakse:
  1. Üldkoosoleku otsuse alusel;
  2. Ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
  3. Üldkoosoluku võimetuse korral valida juhatuse liikmeid;
  4. Sundlõpetamise korras kohtuotsusega siseministri või muu huvitatud isiku nõudel seaduses sätestatud juhtudel.
 2. Ühingu vara tegevuse lõpetamise korral jaotatakse selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse üldkoosoleku otsusega.
 3. Kui Ühingu vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alustel, juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Ühingu asutamislepinguga Tabasalus, 5. juulil 2010.a.